Algemene voorwaarden

Klik op de link voor de Algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden MRW

Privacyverklaring

MRW Accountants BV, MRW Adviseurs BV, MRW Administraties BV en MRW Groep Centrale Administratie BV, tevens gezamenlijk te noemen: MRW Accountants en Adviseurs, gevestigd aan Schansburg 8, 8401 SC Gorredijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: https://mrw.nl/
Adres: Schansburg 8 8401 SC Gorredijk
Tel.: 0850 655 655

Persoonsgegevens en verwerking

Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens die voor een goede dienstverlening en bedrijfsvoering noodzakelijk zijn. Voor de communicatie worden contactgegevens verwerkt, zoals naam, voornaam, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummers en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens. Als daarnaast andere persoonsgegevens worden verwerkt, is dit noodzakelijk voor het nakomen van een overeenkomst of wettelijke verplichting. U wordt hierover geïnformeerd op het moment dat wij deze gegevens bij u opvragen.

Bijzondere persoonsgegevens

Voor het verzorgen van belastingaangiften en toeslagen, (subsidie)aanvragen en de salarisadministratie zijn wij vanuit de wet verplicht het BSN-nummer te verwerken. Een kopie van het identiteitsbewijs is daarnaast verplicht vanuit de loonbelasting. De Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht ons uw identiteit vast te stellen en een bewijs daarvan te bewaren.

Gevoelige persoonsgegevens

Het opstellen van diverse soorten financiële- en adviesrapportages, belastingaangiften en loonstroken vormt de kern van onze dienstverlening. Dit soort documenten wordt, evenals adviesdossiers, aangemerkt als ‘gevoelige persoonsgegevens’ waarmee uiterst zorgvuldig wordt omgegaan. Vertrouwelijkheid en geheimhouding naar derden is hiervoor het uitgangspunt. Dit geldt uiteraard ook voor inloggegevens zoals gebruikersnamen en wachtwoorden. De technische en organisatorische beveiliging is hierop afgestemd.

Technische en organisatorische maatregelen

Wij nemen o.a. de volgende generieke technische/organisatorische maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking:

  • onze medewerkers hebben in hun arbeidsovereenkomst een geheimhoudingsplicht;
  • gebruikers worden gedwongen een sterk wachtwoord te kiezen met een minimale lengte;
  • externe applicaties zijn (indien redelijkerwijs uitvoerbaar) voor onze medewerkers uitsluitend toegankelijk via SingleSignOn of Multi Factor Authenticatie;
  • met alle (sub)verwerkers, waaronder cloud-dienstverleners worden verwerkersovereenkomsten gesloten, waarin onder meer bepalingen zijn opgenomen over geheimhouding en beveiligingsmaatregelen;
  • draagbare gegevensdragers zijn beveiligd met wachtwoorden/encryptie;
  • de door ons gebruikte software wordt regelmatig voorzien van updates ter voorkoming van veiligheidslekken en ter bevordering van de continuïteit;
  • onze interne data wordt opgeslagen op centrale servers in Nederland (Rotterdam). Van deze data wordt regelmatig een back-up gemaakt. De betreffende servers worden beheerd/beveiligd door een derde (sub-verwerker), welke is vermeld in de bijlage;
  • alle vestigingen zijn beveiligd met een alarmsysteem en firewalls. Dit om eventuele lokale data te beschermen.

Derden

Wij verwerken persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Wij schakelen echter derden (sub-verwerkers) in bij het uitvoeren van onze werkzaamheden. Bij inschakeling van een klein aantal van deze sub-verwerkers worden de gegevens buiten de EER verwerkt.

Een actueel overzicht van de sub-verwerkers, welke specifiek voor u van toepassing zijn, kunt u opvragen middels een schriftelijk verzoek per e-mail en/of briefpost:

E-mail:                privacy@mrw.nl
Briefpost:           MRW Adviseurs B.V., t.a.v. de directie, Postbus 202, 8400 AE Gorredijk

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In een aantal gevallen kunnen wij uw gegevens niet verwijderen, omdat wij gebonden zijn aan wettelijke bewaartermijnen.

Tevens heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MRW Accountants & Adviseurs en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@mrw.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart; dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

Indien u van mening bent dat wij niet goed zijn omgegaan met uw verzoek, of als u klachten heeft over onze wijze van verwerken van gegevens, dan kunt u zich richten tot de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tot slot

Wij hopen u met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van ons privacy beleid. Mocht u echter vragen hebben over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, dan horen wij dat graag. U kunt contact opnemen met uw relatiebeheerder of een e-mail sturen naar: privacy@mrw.nl.